iconV
search
Trang chủ Tuyển sinh, đào tạo ::

TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

1.HIEN NAY CHUNG TOI DANG CO LOP LIEN THONG TU CAO DANG LEN DAI HOC TRUONG DH KINH TE QUOC DAN,TRUONG DH KINH TE KY THUAT HA NOI,BUU CHINH VIEN THONG, TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI, DAI HOC CONG DOAN,DAO TAO HE CHINH QUY.
YEU CAU: TOT NGHIEP CAO DANG CHINH QUY
THOI GIAN HOC 1,5NAM
GOM CAC KHOA: KE TOAN, NGAN HANG, CONG NGHE THONG TIN.QUAN TRI KINH DOANH

2.TRUONG DH KINH DOANH VA CONG NGHE HA NOI, VIEN DAI HOC MO, TRUONG DH CONG DOAN, DAO TAO TU TRUNG CAP LEN DAI HOC HE CHINH QUY
THOI GIAN HOC 2.5 NAM
GOM CAC KHOA: KE TOAN, NGAN HANG, CONG NGHE THONG TIN, QUAN TRI KINH DOANH
HO SO BAN TAI VAN PHONG TUYEN SINH LIEN HE SO DT:0977061204
DIA CHI:GIANG VO-BA DINH-HA NOI
Đăng tại Hà Nội ngày 24-04-2009. Đã được xem 169 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message cao van thong
Liên hệ qua email thong.cvn@gmail.com
Điện thoại 0977061204
Di động 0977061204
Những tin mới đăng nhất của cao van thong Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  NHAN LAM BAO CAO THUE 224 Người tìm việc 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN 168 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH TAI CHUC KINH TE QUOC DAN 146.238 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC Y - DUOC 514 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TS TRUNG CAP Y DUOC PHU THO +Y DUOC HA NOI 639 Tuyển sinh, đào tạo 21-04 Hà Nội